Giełda pytań do egzaminu ustnego

Drukuj

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zestaw I

 1. Konsekwencje zaburzeń okluzyjnych.
 2. Wyciski czynnościowe.
 3. Szlifowanie zębów pod most.
 4. Etiopatogeneza stomatopatii.

Zestaw II

 1. Leczenie wieloetapowe zaburzeń mofologiczno-czynnościowych narządu żucia (II gr Majewskiego).
 2. Charakterystyka stopów dentystycznych.
 3. Morfologia i czynność SSŻ.
 4. Systemy pełnoceramiczne.

Zestaw III

 1. Wyjaśnij pojęcia gnatologiczne (droga stawowa, kąt prowadzenia siecznego, ruch Bennetta, kąt Bennetta).
 2. Materiały pomocnicze w wykonawstwie protez stałych.
 3. Odleżyny - przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie.
 4. Zanik kości - stabilizacja protez częśćiowych.

Zestaw IV

 1. Połączenia porcelany z metalem.
 2. Ograniczenie płyty protezy w zależności od ilości klamer i podparć.
 3. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia implantologicznego.
 4. Metoda kalotowa i BPS.

Zestaw V

 1. Ewolucja narządu żucia.
 2. Urządzenia do odlewania.
 3. Ceramika - systemy.
 4. Implantoprotetyka.

Zestaw VI

 1. Ruchy żuchwy.
 2. Masy szybkopolimeryzujące.
 3. Ocena wycisków.
 4. Stomatopatie protetyczne.

Zestaw VII

 1. Analiza okluzji.
 2. Mosty protetyczne.
 3. Galwanoforming.
 4. Porcelana dentystyczna.

Zestaw VIII

 1. Nieprawidłowa okluzja a zaburzenia układu stomatognatycznego.
 2. Galwanoforming a odlewanie metalu.
 3. Stopy metali a reakcje organizmu.
 4. Podparcia w protezach szkieletowych.

Zestaw IX

 1. Wskazania i przeciwskazania do implantacji.
 2. Utrzymanie protezy całkowitej na podłożu i metody polepszenia warunków.
 3. Norma okluzji.
 4. Systemy pełnoceramiczne.

Zestaw X

 1. Uzasadnij konieczność uzupełnienia pojedynczego braku i omów konsekwencje utraty własnych zębów.
 2. Porcelana - nowe systemy.
 3. Ustalenie centralnego zwarcia w bezzębiu i przy brakach stref podparcia.
 4. Protezy natychmiastowe - opracowanie modelu gipsowego.

Zestaw XI

 1. Analiza paralelometryczna.
 2. Błędy w wykonywaniu protez.
 3. Urządzenia do odlewania metali.
 4. Systemy ceramiczne.

Zestaw XII

 1. Zwarcie centralne i pozacentralne.
 2. Wyciski do protez całkowitych.
 3. Właściwości tytanu.
 4. Licówki - wskazania, przeciwwskazania.

Zestaw Wrocław

 1. Masy wyciskowe (nazwy handlowe).
 2. Zapalenie kącików ust.
 3. Protezy szkieletowe - etapy labolatoryjne.
 4. Badanie mięśni żucia.

Zestaw 1

 1. Akryl - skład, właściwości fizyczne, zastosowanie, wzór chemiczny.
 2. Łyżki i masy wyciskowe stosowane przy bezzębiu.
 3. Powtarzalne pozycje żuchwy i ich znaczenie w leczeniu protetycznym.
 4. Stomatopatie.

Zestaw 2

 1. Systemy CAD/CAM.
 2. Profilaktyka w periodontopatiach.
 3. Co uwzględnia się przy projektowaniu protez szkieletowych. Tor wprowadzenia protezy.
 4. Łuki twarzowe - arbitralne i kinematyczne.

Zestaw 3

 1. Powtarzalne pozycje żuchwy, ich znaczenie w leczeniu protetycznym.
 2. Osiadanie protez ruchomych i jego skutki.
 3. Metody CAD/CAM (omowić wybrany system).
 4. Zasady ochrony tkanek twardych zęba podczas szlifowania i na okres między wizytami.

Zestaw 4

 1. Analiza paralelometryczna.
 2. Frezowanie - zastosowanie w protetyce.
 3. Klamry - zastosowanie w protetyce.
 4. Błędy kliniczne i labolatoryjne podczas wykonywania protez stałych.

Zestaw 5

 1. Ustalenie zwarcia centralnego.
 2. Wyciski ekstensyjne.
 3. Korony - powikłania.
 4. Metody polimeryzacji tworzyw akrylanowych.

Zestaw 6

 1. Rozwój US w życiu płodowym.
 2. Zdjęcia RTG twarzoczaszki.
 3. Stal. Metody i systemy do wykonywania wkładów.
 4. Wpłw warunkó podłoża protetycznego na planowanie protez całkowitych.

Zestaw 7

 1. Silikony.
 2. Kontakty bocznych zębów przeciwstawnych w okluzji centralnej u osób młodych w I klasie Angle'a.
 3. Urazy zębów przednich u dzieci - zaopatrzenie protetyczne natychmiastowe i długoczasowe.
 4. Przygotowanie modelu roboczego w przypadku protez szkieletowych i akrylowych.

Zestaw 9

 1. Normy rozwojowe układu stomatognatycznego po urodzeniu. Przebieg rozwoju.
 2. Masy osłaniające - cechy, rozszerzalność mas ogniotrwałych.
 3. Zasady ustawiania zębów. Omów wybraną i stosowaną przez siebię metodę.
 4. Rehabilitacja pacjentów po chirurgicznym leczeniu nowotworów.

Zestaw 10

 1. Dysfunkcje narządu żucia.
 2. Rozwój struktur w życiu płodowym.
 3. Systemy całoceramiczne.
 4. Łyżki indywidualne, wyciski czynnościowe.

Zestaw 11

 1. Stopy dentystyczne - szlachetne.
 2. Znaczenie gnatofizjologii w protetyce stomatologicznej.
 3. Przęsła mostów - biomechanika, etetyka.
 4. Analiza ruch głowy stawowej w trakcie ruchów bocznych żuchwy.

Zestaw 12

 1. Ruchy żuchwy w trakcie żucia.
 2. Płyta w protezie całkowiej w zależności od podatności podłoża.
 3. Zasady preparacji pod korony, mosty.
 4. Kwalifikacja do wszczepienia implantów.

Zestaw 13

 1. ?
 2. Kontrola próbnych protez.
 3. Biomechanika mostów, estetyka, profilaktyka.
 4. Model żucia w układzie stomatognatycznym.

Zestaw 14

 1. Relacja centralna - pojęcia współczesne i starsze.
 2. Analiza paralelometryczna w leczeniu protetycznym.
 3. Elektrometalozy i zjawiska elektryczne w jamie ustnej.
 4. Leczenie protetyczne dzieci.

Zestaw 15

 1. Konieczność analizy modeli i ortopantomogramu w planowaniu leczenia protetycznego.
 2. Wariantowość rozwiązań stosowania wszczepów w bezzębnej żuchwie.
 3. Konieczne warunki do projektowania koron protetycznych w kontekście planowania protez nieosiadających ruchomych.
 4. Cechy zwarcia centrycznego i ekscentrycznego.

Zestaw 17

 1. Normy okluzji. W któym roku się kształtuje i cechy.
 2. Współczesne systemy pełnoceramiczne.
 3. Elementy wpływające na utrzymanie protez całkowitych i możliwości poprawy.
 4. Implantoprotetyka - wskazania i przeciwskazania.

Zestaw 20

 1. Szczegóły wykonawstwa protez w specyficznych zawodach.
 2. Wpływ jakości i ilości elementów utrzymujących na możliwość ograniczenia płyty protezy.
 3. Wskazania i obróbka ceramiki na bazie cyrkonu.
 4. Różnica w adaptacji do uzupełnień natychmiastowych i wykonanych normalnie.

Zestaw 22

 1. Staw skroniowo-żuchwowy - budowa, wyjątkowość.
 2. Tytan - właściwości.
 3. Utrzymanie bezklamrowe, klamrowe.
 4. Radiologia stawu skroniowo-żuchwowego.

Zestaw 23

 1. Pojęcie adaptacji w protetyce stomatoloicznej.
 2. Rejestracja wewnątrzustna.
 3. Cementy do uzupełnień pełnoceramicznych.
 4. Radiologia stawu skroniowo-żuchwowgo.

Zestaw 24

 1. Powikłania przy stosowaniu protez stałych - zapobieganie.
 2. Rtg twarzowej części czaszki w diagnostyce pod kątem leczenia protetycznego.
 3. Rejestracja okluzji centralnej - instrumentarium.
 4. Wyciski ekstensyjne.

Zestaw 25

 1. Opisz na dolnej szóstce model żucia po stronie pracującej i balansującej.
 2. Analiza paralelomtryczna i jej znaczenie w projektowaniu protez.
 3. Protezy stałe i protezy ruchome a przypadki alternatywne.
 4. Protezy natychmiastowe - czas użytkowania i możliwości powikłań po oddaniu.

Zestaw 26

 1. Model żucia na wyrostku po stronie balansującej i pracującej i znaczenie dla leczenia protetycznego.
 2. Stopy chromo-kobaltowe CrCo i chromo-niklowe CrNi - zastosowanie i nazwy produktów.
 3. Stan zdrowia, stosowanie używek, higiena a leczenie implantoprotetyczne.
 4. Błędy jakie można popełnić przy ustalaniu zwarcia centralnego i jakie są tego skutki.

Zestaw 27

 1. Z czego wynika fenomen Christensena, odniesienie do kąta drogi stawowej oraz kąta prowadzenia siecznego.
 2. Zasady modelowania płyty protezy całkowitej górnej i dolnej.
 3. Licówki porcelanowe - wskazania, przeciwskazania, preparacja, cementowanie.
 4. Implantoprotetyka jako metoda rehabilitacji protetycznej - wskazania i przeciwskazania.

Zestaw 28

 1. Mechanizmy dostosowawcze narządu żucia u ssaków naczelnych.
 2. Co mówimy pacjentowi przy oddaniu implantoprotez (higiena, adaptacja, kontrole).
 3. Systemy (piece) do odlewania stopów dentytycznych.
 4. Systemy do wykonywania licówek i koron pełnoceramicznych.

Zestaw 29

 1. Labolatorium techniki dentystycznej i urządzenia do przetwarzania metalu.
 2. Postępowanie wielospecjalistyczne (przyzębie, zaburzenia, ortodoncja).
 3. Stomatopatie protetyczne.
 4. Uszczelnienie pierwotne i wtórne.

Zestaw 30

 1. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie stomatopatii.
 2. Stany dynamiczne żuchwy.
 3. Etapy kliniczne i labolatoryjne w wykonawstwie koron.
 4. Kompozyty w protetyce.

Zestaw 31

 1. Wskazania do wykonania wycisku czynnościowego - uciskowego, bezuciskowego, metodyka wykonania, masy.
 2. Norma okluzji centralnej u pacjenta dorosłego.
 3. Na czym polega postępowanie kliniczne - przygotowanie do wykonania mostu protetycznego.
 4. Współzależność urazu mechanicznego w etiopatogenezie stomatopatii protetycznej z innymi czynnikami etiologicznymi.

Zestaw 32

 1. Cykl żucia w aspekcie leczenia protetycznego.
 2. Masy osłaniające.
 3. Materiał i budowa protez stałych w pracach kombinowanych bezklamrowych (mosty, korony, szkielety).
 4. Stomatopatie - różnicowanie z innymi chorobami.

Zestaw 33

 1. Układ stomatognatyczny.
 2. Metody ustalania wysokości zwarcia.
 3. Pobranie wycisków pod protezy stałe.
 4. Planowanie uzupełnień ruchomych z uwzględnieniem materiałów.

Zestaw 35

 1. Badanie mięśni układu stomatognatycznego.
 2. Alginaty.
 3. Etapy labolatoryjne protez szkieletowych.
 4. Zapalenie kącików ust.

Zestaw 36

 1. Mięśnie US - topografia i ich czynność.
 2. Materiały podstawowe w implantologii.
 3. Protezy nakładowe.
 4. Mosty protetyczne a protezy częściowe.

Zestaw 37

 1. Wyjaśnij pojęcia:
  droga stawowa, droga sieczna, kąt Bennetta, ruch Bennetta, krzywa Spee, krzywa Wilsona (podać synonimy).
 2. Ocena wycisków pod protezy stałe.
 3. Połączenia porcelany z metalami.
 4. II gr wg Majewskiego, opisz przypadki z własnej praktyki.

Zestaw 39

 1. Treść informacji przekazywanej pacjentowi odnośnie użytkowania protez.
 2. Leczenie w wieku rozwojowym.
 3. Rodzaje koron uwzględniające rodzaj materiału i jego wpływ na przyzębie.
 4. Starcie patologiczne - postępowanie u pacjenta z zachowanymi strefami podparcia i bez zachowanych stref podparcia.

Zestaw 41

 1. Stopy szlachetne - skład, właściwości i zastosowanie.
 2. Zasady szlifowania zębów pod korony pełnoceramiczne i metalowo-ceramiczne.
 3. Różnice w funkcjonowaniu protez osiadających i nieosiadających.
 4. Funkcjonowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami US.

Zestaw 42

 1. Różnice w okluzji protez całkowitych a uzębieniem naturalnym.
 2. Postępowanie protetyczne w periodontopatiach.
 3. Próchnica a uzupełnienia protetyczne.
 4. Implantoprotetyka - sens tego określenia.

Zestaw 43

 1. Mechanizmy odruchowe w US i pojęcie adaptacji.
 2. Elektropolerowanie.
 3. Topografia podłoża protetycznego w aspekcie projektowania elementów retencyjnych i podporowych protez częściowych (opisz przypadek, narysuj szkielet).
 4. Współczesne systemy implantologiczne.

Zestaw 44

 1. Jak tkanki miękkie wpływają na planowanie uzupełnienia protetycznego.
 2. Polimeryzacja akrylu.
 3. Prowadzenie klasyczne.
 4. Okluzja w stosowaniu uzupełnień protetycznych na bazie wszczepów śródkostnych.

Zestaw 45

 1. Cementowanie w zależności od żywotności filaru.
 2. Normy okluzji.
 3. Analiza paralelometryczna koron.
 4. Porównanie protez ruchomych częściowych.

Zestaw 46

 1. Masy wyciskowe.
 2. Analiza paralelometryczna.
 3. Warunki podłoża protetycznego pod most konwencjonalny a implantomost.
 4. Wpływ utraty zębów na układ stomatognatyczny.

Zestaw 47

 1. Jakość zębów filarowych.
 2. Zalety i wady metod wyciskowych.
 3. Cechy wycisków czynnościowych.
 4. Chronologia w postępowaniu implantoprotetycznym.

Zestaw 48

 1. Badania kliniczne układu stomatognatycznego.
 2. Akryl - cechy fizyczne i chemiczne, wzór chemiczny, błedy przy polimeryzacji.
 3. Zjawiska elektrochemiczne w jamie ustnej.
 4. Kontrola próbnych protez.

Zestaw 49

 1. Ceramika dentystyczna.
 2. Protezy tymczasowe.
 3. ? Mechani na. ..
 4. Programowanie artykulatora.

Zestaw 50

 1. Budowa i funkcja stawu skroniowo-żuchwowego.
 2. Opracowanie zębów pod wkład koronowo-korzeniowy i wkład koronowy, postępowanie kliniczne i po cementowaniu.
 3. Materiały pomocnicze w wykonywaniu protez stałch - kliniczne i labolatoryjne.
 4. Kliniczne aspekty rekonstrukcji protetycznej pojedynczych braków.

Zestaw XXX

 1. Od jakich pozycji zaczyna sie rejestrację przy odtwórczej rehabilitacji.
 2. Puszkowanie.
 3. Licowanie metalu.
 4. Obrazowanie SSŻ (tomografia, rezonans magnetyczny - opis).