Pytania do egzaminu z protetyki stomatologicznej

Zbiór starych pytań do PES

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 1. Powikłania przy stosowaniu mas szybkopolimeryzujących w jakie ustnej.
 2. Wpływ techniki usuwania zębów na możliwoci późniejszego leczenia protetycznego.
 3. Zalecenia dla pacjentó dotyczące użytkowania akrylowych protez ruchomych.
 4. Zgryz urazowy - orzyczyny, skutki oraz metody leczenia.
 5. Wyciski czynnościowe i stosowane do nich materiał.
 6. Przyczyny stomatopatii protetycznych.
 7. Postępowanie kliniczne i labolatoryjne przy wykonywaniu napraw protez.
 8. Starcie fizjologiczne i patologiczne zębów, metody leczenia protetycznego.
 9. Zasady projektowania konstrukcji protez częściowych ruchomych.
 10. Elementy mocujące ruchome protezy częściowe, ich rodzaje i charakterystyka.
 11. Wizyty kontrolne pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne - uzasadnij ich konieczność.
 12. Zasady prawidłowej konstrukcji koron i przęseł mostów.
 13. Rodzaje koron protetycznych.
 14. Nowoczesne materiały do licowania protez stałych.
 15. Współczesne poglądy na kształt dośluzówkowej części przęseł mostów.
 16. Metody ustalania centralnego zwarcia przy wykonywaniu protez całkowitych.
 17. Wpływ parafunkcji na narząd żucia.
 18. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego.
 19. Postępowanie kliniczne przy ustalaniu wysokości zwarcia.
 20. WPływ uzupełnień protetycznych na przyzębie.
 21. Znaczenie kliniczne właściwej polimeryzacji tworzywa akrylowego.
 22. Profilaktyka stomatopatii protetycznych.
 23. Powikłania przy szlifowaniu zębów pod protzy stałe.
 24. Metody zabezpieczania kikutów zębów po oszlifowaniu.
 25. Metody zabezpieczania kikutów zębów w trakcie szlifowania.
 26. Przyczyny pęknięć i złamań protez ruchomych.
 27. Specyfika leczenia protetycznego u młodocianych.
 28. Oddziaływanie protez ruchomych na środowisko jamy ustnej.
 29. Oddziaływanie protez stałych na środowistko jamy ustnej.
 30. Wymogi dla stopów stosowanych w praktyce stomatologicznej.
 31. Istota szkodliwego działania na tkanki wolnego monomeru, metody eliminacji.
 32. Analiza paralelometryzcna, cel i procedura.
 33. Zasady planowania podparć w protezach częściowych.
 34. Czynniki warunkujące utrzymanie protez całkowitych na podłożu.
 35. Techniki pobierania wycisków przy protezach stałych - materiały wyciskowe.
 36. Etiopatogeneza procesu zanikowego tkanek podłoża protetycznego.
 37. Rola natychmiastowego protezowania w procesie gojenia ran poekstrakcyjnych.
 38. Cechy zwarcia centrycznego i ekscentrycznego.
 39. Zasady modelowania przęseł w zależności od lokalizacji braków.
 40. Rejestracja zwarcia i kształtowania powierzchni żującej zębó w protezach zębowych.
 41. Powikłania w US wynikające z niewłaściwego ustalenia wysykości zwarciowej.
 42. Materiały do biologicznej odnowy tkanek.
 43. Mechanizm działania klamry a zakotwiczenia bezklamrowe.
 44. Kliniczne etapy wykonania protezy ruchomej częściowej.
 45. Kliniczne etapy wykonania protez stałych.
 46. Protezy natychmiastowe - zalety i wady.
 47. Opieka nad pacjentami leczonymi protezami natychmiastowymi.
 48. Cel i metody blokowania zębów w praktyce stomatologicznej.
 49. Czynniki wpłwające na decyzję leczenia protezami stałymi.
 50. Alternatywy leczenia braków częściowych.
 51. Wpływ protez osiadających na podłoże protetyczne.
 52. Elemety planu leczenia protetycznego i konieczne dane do jego sporządzenia.
 53. Wzajemna współzależność budowu i funkcji US.
 54. Mechanizmy kompensacyjne w praktyce protetycznej..
 55. Biozgodność - zastosowanie materiałów w protetyce.
 56. Opisać zabieg osadzania mistu i korony - materiały, możliwe powikłania.
 57. Zjawisko kurczliwości stopów - metody eliminacji w protetyce stomatologicznej.
 58. Metody i celowość odciążenia w protetyce.
 59. Uszczelnienie protez - cel, technika zabiegowa i labolatoryjna.
 60. Ogólne zasady leczenia mioartropatii US.
 61. Wpływ uzupełnień protetycznych na biocenozę jamy ustnej.
 62. US - budowa, przyczyny zaburzeń.
 63. Przyczyny uszkodzenia przyzębia przez uzupełnienia protetyczne.
 64. Etiopatogeneza i wytyczne do leczenia przyczynowego zaburzeń czynnościowych.
 65. Zastosowanie włókien szklanych w materiałach protetycznych.
 66. Możliwości wykorzystania korzeni zębowych w starciu patologicznym.
 67. Możliwości wykorzystania resztkowego uzębienia w rozlległych brakach zebowych.
 68. Zjawiska fizyko-chemiczne twarzyszące stosowaniu stopów metali w jamie ustnej.
 69. Tor wprowadzania uzupełnień protetycznych na podłoże, czynniki wpływające na kierunek.
 70. Możliwości korekty podłoża protetycznego przed protezowaniem.
 71. Stany przerostowe błony śluzowej jamy ustnj - przyczyny, leczenie.
 72. Zalety i wady uzupełnień stałych i ruchomycj w częściowych brakach zębowych.
 73. Biomechanika uzupełnień protetycznych.
 74. Ból i strach w gabinecie - sposoby eliminacji.
 75. Położenie spoczynkowe - znaczenie w protetyce.
 76. Materiały i sposoby modelowania wkładów koronowo-korzeniowych.
 77. Techniki wykonywania wycisków anatomicznych i czynoościowych.
 78. Ocena warunków bezzębnej jamy ustnej dla potrzeb leczenia protetycznego.
 79. Czynniki wpływające na utrzymanie protez całkowitych na podłożu.
 80. Stany artykulacyjne żuchwy.
 81. Sposobu podścielania płyt protez, wskazania i przeciwwskazania.
 82. Objawy podmiotowe i przedmiotowe patologicznego starcia zębów.
 83. Wyciski ekstensyjne - wskazania i sposoby wykonania.
 84. Korony ochronne i tymczasowe - materiał i sposobu wykonania.
 85. Zmiany w US zachodzące przy obniżonej wysokości zwarcia.
 86. Patomechanizm chemiczno-toksycznego i alergizującego działania wolnego monomeru.
 87. Zasady plaowania i wykonania uzupełnień ruchomych u pacjentó z paradontopatiami.
 88. Stopy srebro-paladowe - skład, wlaściwości i zastosowanie.
 89. Węzeł urazowy - określenie, przyczyny powstania i wpływ na US.
 90. Planowanie konstrukcji protez ruchomych w aspekcie profilaktyki stomatopatii protetycznych.
 91. Zasady modelowania płyty protez całkowitych.
 92. Czynniki wpływające na retencję i stabilizację protez całkowitych.
 93. Przyczyny uszkodzeń protez częściowych i możliwości ich naprawy.
 94. Przęsła aktywne i pasywne - określenie i wskazania do zastosowania.
 95. Mosty niekonwencjonalne - budowa, wskazania i przeciwwskazania.
 96. Metody ustawiania zębów w protezach całkowitych.
 97. Różnice w rekonstrukcji zwarcia w uzupełnieniach stałych i ruchomych.
 98. Hypodoncja - możliwości rozwiązań protetycznych.
 99. Protezy typu overdenture.
 100. Oddziaływanie protez śluzówkowych i ozębnowo-śluzówkowych na podłoże.
 101. Stomatitis prothetica mycotica - etiopatogeneza, obraz kliniczny.
 102. Zasady protetycznego leczenia schorzeń przyzębia.
 103. Adaptacja US.
 104. Porównanie rodzajów protez ruchomych częściowych.
 105. Zmiany w US na skutek utraty zębów.
 106. Ocena warunków jamy ustnej dla potrzeb leczenia protetycznego.
 107. Zasady doboru zębów sztucznych w protezach całkowitych.
 108. Zgryz konstrukcyjny - określenie, wskazanie, zasady ustalania.
 109. Błędy leczenia protetycznego i ich wpłw na US.
 110. Wpływ nieprawidłowego przebiegu powierzchni okluzyjnej na US.
 111. Zwarcie centryczne.
 112. Specyfika leczeia dwuetapowego w protetyce.
 113. Elementy wstępnej fazy postępowania protetycznego.
 114. Budowa i czynność stawów SŻ.
 115. Metody przenoszenia wartości klinicznych na modele robocze.
 116. Topografia tkanek miękkich jamy ustnej z uwzględnieniem planowania protez stałych.
 117. Etapy laboratoryjnego wykonawstwa korony pełnolanej.
 118. Materiały protetyczne: materiały złożone a porcelana.
 119. Klasyfikacja wg Majewskiego.
 120. Etapy laboratoryjnego wykonawstwa protez szkieletowych.
 121. Metody i celowość polerowania protez stałych.
 122. Czynniki decydujące o wyborze rozwiązania protetycznego.
 123. Współpraca lekarz - technik. Zakres odpowiedzialności.
 124. Główne cele współczesnej protetyki stomatologicznej.
 125. Ogólna charakterystyka protez stałych.
 126. Błęy popełniane w rehabilitacji protezami stałymi.
 127. Błędy popełniane w rehabilitacji protezami całkowitymi.
 128. Błędy popełniane w rehabilitacji protezami częściowymi.
 129. Wkłady koronowo-korzeniowe - podział, celowość zastosowania.
 130. Cechy prawidłowego zwarcia.
 131. Mioterapia w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
 132. Metody badania SSŻ.
 133. Elementy diagnostyki pacjentów protetycznych.
 134. Proces polimeryzacji tworzywa akrylowego w trakcie wykonywania protez zębowych.
 135. Ogólne zasady szlifowania zębów filarowych.
 136. Metody wyznaczania płaszczyzny protetycznej.
 137. Zwarcie zaadaptowane i niezaadaptowane.
 138. Zespół Costena.
 139. Elementy anatomiczne podłoża protetycznego.
 140. Stopy wykorzystywane w protetyce stomatologicznej.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.