Regulamin przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego określa tryb i zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie – oznacza to Regulamin Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
2) PES – oznacza to Państwowy Egzamin Specjalizacyjny;
3) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.);
4) rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.);
5) CEM – oznacza to Centrum Egzaminów Medycznych;
6) PKE – oznacza to Państwową Komisję Egzaminacyjną, o której mowa w art. 16u ust. 1-3 ustawy;
7) Zespole Egzaminacyjnym – oznacza to Zespół Egzaminacyjny, o którym mowa w art. 16u ust. 5 ustawy.
§ 3.
1. PES w danej dziedzinie medycyny jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego, obejmujących zakres szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Każda część PES oceniana jest oddzielnie.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 16r ust. 9 ustawy PES może być ograniczony tylko do egzaminu ustnego.
§ 4.
1. PES dla każdej dziedziny organizuje CEM.
2. PES przeprowadza PKE, której przewodniczy Przewodniczący.
3. W celu przeprowadzenia PES w ustalonych miejscach i terminach dyrektor CEM wyznacza Zespoły Egzaminacyjne, wskazując ich Przewodniczących.
§ 5.
Osoby zdające obowiązane są podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego.
§ 6.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem PES sprawuje Zespół Egzaminacyjny, który go przeprowadza.

II. Egzamin testowy

§ 7.
1. Egzamin testowy jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego programem danej specjalizacji.
2. Egzamin testowy składa się z zestawu 120 zadań, opracowanego w formie książeczki testowej. Każde zadanie zawiera 5 możliwych odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Za wskazanie jednej, poprawnej odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje jeden punkt. Za wskazanie dwu albo więcej odpowiedzi albo brak odpowiedzi osoba zdająca otrzymuje zero punktów.
3. Egzamin testowy dla danej dziedziny jest przeprowadzany dla wszystkich lekarzy w skali kraju jednocześnie, w terminie i miejscu ustalonym przez dyrektora CEM.
§ 8.
1. W dniu egzaminu testowego CEM dostarcza na miejsce egzaminu karty testowe oraz książeczki testowe, w paczkach, w których liczba książeczek testowych odpowiada liczbie osób zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych zwiększonej maksymalnie o 10%.
2. Książeczki testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.
3. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści zadań egzaminu testowego następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu testowego w obecności osób zdających.
4. W trakcie egzaminu testowego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny sposób książeczek testowych z sali egzaminacyjnej.
§ 9.
1. Karta testowa oznaczona jest numerem kodowym osoby zdającej, nadanym przez CEM, po ustaleniu przez CEM listy osób przystępujących do egzaminu testowego.
2. W celu zapewnienia anonimowości osób zdających, zabrania się wpisywania na karcie testowej danych umożliwiających identyfikację osoby zdającej.
3. Dla potwierdzenia identyfikacji osoby zdającej, jest ona zobowiązana nanieść własnoręcznie na czystej stronie karty testowej napis o treści: „Centrum Egzaminów Medycznych - egzamin testowy w dziedzinie ..................................................... ” (określenie dziedziny).
4. Karta testowa jest jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu testowego.
5. Karta testowa powinna być wypełniana za pomocą ołówka. Dopuszcza się jednak wypełnienie jej za pomocą długopisu. W takim jednak przypadku osoba zdająca traci możliwość dokonywania korekty uprzednio zaznaczonych odpowiedzi.
§ 10.
1. Wchodzenie osób przystępujących do egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej następuje w ciągu 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
2. W momencie wejścia osoby przystępującej do egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej, przedstawiciele CEM albo członkowie Zespołu Egzaminacyjnego na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, sprawdzają jej tożsamość oraz wręczają kartę testową.
3. Osoby nieposiadające dokumentu potwierdzającego ich tożsamość, nie mogą przystąpić do egzaminu testowego.
§ 11.
1. W przypadku gdy do przeprowadzenia egzaminu testowego zgłosi się mniej niż 3 członków Zespołu Egzaminacyjnego, egzamin nie może być przeprowadzony. O fakcie tym Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje niezwłocznie dyrektora CEM.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest dopuszczalne usunięcie zabezpieczeń książeczek testowych i ujawnienie treści zadań egzaminu testowego.
3. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje zdających o zaniechaniu przeprowadzania egzaminu testowego oraz odnotowuje okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, w protokole, o którym mowa w § 31 ust. 1.
4. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przekazuje do CEM materiały egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację egzaminacyjną przeznaczoną na egzamin testowy, który nie odbył się.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, czynności o których mowa w ust. 1, 3 i 4 dokonuje jeden z członków Zespołu Egzaminacyjnego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, egzamin testowy jest przeprowadzany w terminie wyznaczonym przez dyrektora CEM, który powinien przypaść nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia egzaminu testowego, który nie odbył się. O nowym terminie egzaminu testowego osoby do niego przystępujące informowane są przez CEM przesyłką poleconą.
§ 12.
1. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do egzaminu testowego, przedstawiciel CEM albo Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego:
1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu testowego;
2) poleca zdeponować wszelkie notatki, zeszyty, torby, teczki itp. w miejscu przez siebie wskazanym;
3) przypomina o obowiązku wyłączenia zdeponowanych telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji;
4) informuje o zakazie posiadania urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczególności telefonów komórkowych oraz o konsekwencjach naruszenia tego zakazu oraz o możliwości ich zdeponowania.
2. Osoby przystępujące do egzaminu testowego mogą zdeponować posiadane urządzenia służące do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczególności telefony komórkowe, w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego. Urządzenia te umieszczane są w kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby deponującej, zaklejanych w jej obecności. Po zakończonym egzaminie testowym Przewodniczący lub członek Zespołu Egzaminacyjnego wydaje osobie deponującej jej urządzenie. Wydanie urządzenia następuje po stwierdzeniu tożsamości osoby, która je odbiera.
§ 13.
1. Przedstawiciele CEM lub członkowie Zespołu Egzaminacyjnego wręczają każdej osobie przystępującej do egzaminu testowego jeden egzemplarz książeczki testowej.
2. Osoby posiadające nieparzyste numery kodowe otrzymują I wersję testu, a posiadające numery parzyste – II wersję testu.
3. Osoby zajmujące sąsiednie miejsca nie mogą otrzymać tej samej wersji testu.
4. Nad prawidłowością rozdania książeczek testowych czuwa Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego.
§ 14.
1. Po sprawdzeniu właściwego rozdziału książeczek testowych Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ogłasza rozpoczęcie egzaminu testowego.
2. Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objętości tekstu zadań egzaminacyjnych według zasad, określonych w załączniku nr 1 do regulaminu.
3. Informacja o czasie trwania egzaminu testowego ogłaszana jest na stronie internetowej CEM, niezwłocznie po jego ustaleniu.
4. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego podaje czas trwania egzaminu testowego osobom przystępującym do egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu testowego oraz informuje zgromadzonych o godzinie jego rozpoczęcia i zakończenia.
5. Po rozpoczęciu egzaminu testowego wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż osoby zdające, przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku dużej liczby zdających lekarzy dyrektor CEM może wyznaczyć dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych. Osoby te nie wchodzą w skład Zespołu Egzaminacyjnego.
§ 15.
1. Test powinien być rozwiązywany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami, a także korzystanie z pomocy naukowych i dydaktycznych stanowi podstawę przerwania egzaminu testowego i skutkuje dyskwalifikacją osoby zdającej.
2. O dyskwalifikacji decyduje Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, biorąc pod uwagę stopień naruszenia norm porządkowych i niesubordynacji osoby zdającej.
3. Fakt zdyskwalifikowania Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego odnotowuje w protokole egzaminacyjnym, o którym mowa w § 31 ust. 1, wskazując przyczyny i godzinę przerwania egzaminu testowego.
4. Dyskwalifikacja oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu testowego.
§ 16.
1. W trakcie egzaminu testowego zabrania się posiadania i korzystania z urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, a w szczególności telefonów komórkowych.
2. Wobec osób naruszających zakaz określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 15.
§ 17.
1. Egzamin testowy powinien przebiegać w atmosferze powagi i rzetelności akademickiej.
2. Do osób zachowujących się w sposób nielicujący z powagą egzaminu lub zakłócają- cych jego prawidłowy przebieg stosuje się odpowiednio § 15.
§ 18.
1. Podczas egzaminu testowego obowiązuje zakaz opuszczania sali przez osoby zdające.
2. W sytuacjach wyjątkowych osoba zdająca może, za zgodą Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego opuścić salę pod kontrolą członka Zespołu Egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali powinna zdeponować książeczkę testową i kartę testową u Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.
3. Fakt opuszczenia sali, o którym mowa w ust. 2, zostaje odnotowany w protokole PES, o którym mowa w § 31 ust. 1.
§ 19.
1. Przebieg egzaminu testowego może być monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, o czym osoby przystępujące do egzaminu powinny być poinformowane w zawiadomieniu o PES lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu testowego.
2. W przypadku ujawnienia po egzaminie testowym na zarejestrowanych obrazach, o których mowa w ust. 1, korzystania przez osoby zdające z pomocy naukowych, dydaktycznych lub urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, osoby te mogą zostać zdyskwalifikowane. Rozstrzygnięcia w tym zakresie dokonuje Przewodniczący PKE w porozumieniu z dyrektorem CEM. Rozstrzygnięcie jest protokołowane, a odpis protokołu przesyłany osobie zdyskwalifikowanej. Przepis § 15 ust. 4 stosuje się.
§ 20.
1. W przypadku stwierdzenia błędów drukarskich, uniemożliwiających udzielenie prawidłowej odpowiedzi, osoba zdająca ma prawo złożyć zastrzeżenie w trakcie egzaminu testowego, na ręce Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, wskazując numer zadania obarczonego błędem i wersję testu.
2. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego odnotowuje zgłoszone zastrzeżenie w protokole egzaminacyjnym, a następnie zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego PKE albo jego przedstawiciela. Zgłoszone zastrzeżenie dotyczące błędów, o których mowa w ust. 1, zostanie zweryfikowane bezpośrednio po jego złożeniu.
3. W przypadku uznania zastrzeżenia, Przewodniczący PKE może wydać komunikat korygujący stwierdzony błąd albo podjąć decyzję o unieważnieniu zadania. Decyzja Przewodniczącego PKE jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącym Zespołów Egzaminacyjnych, którzy informują o niej osoby zdające. W przypadku unieważnienia zadania stosuje sie odpowiednio § 21 ust. 7.
4. W przypadku, gdy egzamin testowy jest przeprowadzany tylko w jednej sali egzaminacyjnej, rozstrzygnięcia zastrzeżenia dokonuje Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego i informuje o nim osoby zdające.
§ 21.
1. W przypadku uwag merytorycznych do zadań testowych, osoba zdająca ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenie niezwłocznie po zakończeniu egzaminu testowego, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej.
2. Zastrzeżenie składa się na ręce Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.
3. Zastrzeżenie powinno być złożone na karcie zastrzeżeń, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Osoba zdająca ma prawo wglądu do książeczki testowej w trakcie formułowania zastrzeżeń.
4. Zgłoszone zastrzeżenie zostanie zweryfikowane przez Przewodniczącego PKE lub jego przedstawiciela bezpośrednio po egzaminie testowym, przed obliczeniem jego wyników.
5. Przewodniczący PKE lub jego przedstawiciel rozstrzyga o uwzględnieniu albo odrzuceniu każdego zastrzeżenia, zamieszczając na złożonej karcie zastrzeżeń pisemne uzasadnienie swej decyzji. Złożona karta zastrzeżeń wraz z rozstrzygnięciem dołączana jest do protokołu, o którym mowa w § 31 ust. 1. Rozstrzygnięcie zastrzeżenia oraz jego uzasadnienie jest publikowane na stronie internetowej CEM.
6. W przypadku większej liczby zastrzeżeń złożonych do tego samego zadania, Przewodniczący PKE lub jego przedstawiciel może sporządzić pojedynczy dokument, zawierający rozstrzygnięcie zastrzeżeń wraz z jego uzasadnieniem, który dołączany jest do protokołu, o którym mowa w § 31 ust. 1.
7. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich zdających, co odpowiednio obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za zadania unieważnione nie są przyznawane.
8. Rozstrzygnięcie Przewodniczącego PKE lub jego przedstawiciela o unieważnieniu zadania testowego wydane bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1–7 lub § 20, jest nieważne.
9. W przypadku, gdy egzamin testowy jest przeprowadzany tylko w jednej sali egzaminacyjnej, czynności, o których mowa w ust. 4-6 dokonuje Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego.
10. Zbiorcze zastawienie zgłoszonych zastrzeżeń oraz ich rozstrzygnięcia zamieszcza się w protokole, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
§ 22.
1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ogłasza koniec egzaminu testowego.
2. Po ogłoszeniu końca egzaminu testowego, osoby zdające odkładają książeczki i karty testowe. Następnie pozostają na miejscach do momentu zebrania wszystkich książeczek i kart testowych przez przedstawicieli CEM lub członków Zespołu Egzaminacyjnego, po czym opuszczają salę.
3. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu, osoba zdająca przekazuje książeczkę testową i kartę testową członkowi Zespołu Egzaminacyjnego albo jej Przewodniczącemu i bezpowrotnie opuszcza salę.
§ 23.
Przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi, udzielonych przez osobę zdającą na ocenę szkolną, następuje według współczynników przeliczeń, które zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.
§ 24.
Niezwłocznie po ustaleniu wyników egzaminu testowego CEM informuje o nich osoby zdające, wywieszając listę z wynikami w miejscu, w którym odbywał się egzamin testowy. Wyniki egzaminu testowego CEM podaje również na swojej stronie internetowej, przy czym dane osoby zdającej podaje się w formie kodu widniejącego na jej karcie testowej.

III. Egzamin ustny

§ 25.
1. Egzamin ustny obejmuje co najmniej 4 i nie więcej niż 6 zadań egzaminacyjnych.
2. Zadanie egzaminacyjne może mieć charakter analizy przypadku klinicznego, a w szczególności może obejmować analizę procesu diagnostycznego oraz planowanie leczenia.
3. Podczas egzaminu ustnego nie jest dopuszczalne wykonywanie inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych.
4. Podczas egzaminu ustnego zabrania się posiadania urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczególności telefonów komórkowych. O zakazie tym osoby przystępujące do egzaminu ustnego są informowane przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego bezpośrednio przed rozpoczęciem tego egzaminu.
5. Osoby przystępujące do egzaminu ustnego mogą zdeponować posiadane urządzenia, o których mowa w ust. 4, w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.
§ 26.
Każda odpowiedź oceniana jest odrębnie przez każdego członka Zespołu Egzaminacyjnego, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry); 4,5 (dobry plus), 4 (dobry); 3,5 (dostateczny plus); 3 (dostateczny); 2 (niedostateczny).
§ 27.
1. Ocena niedostateczna za daną odpowiedź zostaje postawiona, gdy za taką opowie się, co najmniej połowa składu Zespołu Egzaminacyjnego. 1a. W przypadku gdy osoba zdająca po zapoznaniu się z treścią zadania egzaminacyjnego nie udzieli żadnej odpowiedzi, otrzymuje za to zadanie ocenę niedostateczną.
2. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny niedostatecznej z którejkolwiek z odpowiedzi powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego.
§ 28.
1. Ocena cząstkowa za dane zadanie egzaminacyjne ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez poszczególnych egzaminatorów, zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku.
2. Oceną końcową egzaminu ustnego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania egzaminacyjne. Ocenę koń- cową ustala się według skali, o której mowa w § 26, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do regulaminu.
§ 29.
1. W przypadku gdy do przeprowadzenia egzaminu ustnego zgłosi się mniej niż 3 członków Zespołu Egzaminacyjnego, egzamin nie może być przeprowadzony. O fakcie tym Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje niezwłocznie dyrektora CEM.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego sporządza protokół, w którym zamieszcza informację o przyczynach nieprzeprowadzenia egzaminu z imiennym wskazaniem członka albo członków Zespołu Egzaminacyjnego, którzy nie przybyli na egzamin. Protokół jest opatrzony datą i sygnowany podpisami Przewodniczącego i obecnych członków Zespołu Egzaminacyjnego. Protokół jest dołączany do dokumentacji egzaminacyjnej i przekazywany do CEM.
3. Przepisy § 11 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

IV. Ocena końcowa PES

§ 30.
1. Ocena końcowa PES jest oceną wynikającą ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu testowego i ustnego, ustaloną jako ocena, o której mowa w § 26, według zasad określonych w załączniku nr 4 do regulaminu.
2. W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu testowego i egzaminu ustnego, osoba ta może otrzymać jako ocenę końcową PES ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, gdy za taką opowie się Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający egzamin ustny tej osoby. Uzasadnienie wyróżnienia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 31 ust. 2.
3. Jeśli PES składał się tylko z egzaminu ustnego, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Dokumentacja PES

§ 31.
1. Z przebiegu egzaminu testowego sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
2. Przebieg i oceny egzaminu testowego i ustnego osoby zdającej dokumentowane są w protokole indywidualnym PES sporządzanym przez Zespół Egzaminacyjny. Wzór protokołu indywidualnego stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
3. Protokoły poszczególnych egzaminów: testowego i ustnego, składające się na protokół indywidualny, o którym mowa w ust. 2, oraz protokół końcowy po wypełnieniu i podpisaniu przez członków Zespołu Egzaminacyjnego i Przewodniczącego PKE są przekazywane do CEM.
4. Zespół Egzaminacyjny przekazuje dokumentację osoby zdającej do CEM, niezwłocznie po zakończonym egzaminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zakończenia PES.
5. W przypadku niewypełnienia przez Zespół Egzaminacyjny rubryki dotyczącej oceny końcowej egzaminu ustnego, CEM dokonuje stosownych obliczeń, o których mowa w § 28, i uzupełnia wpis tej oceny.
6. W przypadku błędnego ustalenia oceny końcowej części ustnej lub oceny końcowej PES, CEM dokonuje korekty tych ocen. Korekta jest dokonana poprzez widoczne przekreślenie istniejących wpisów. Skreślenia są dokonywane w sposób umożliwiający ustalenie pierwotnych zapisów. Nie jest dopuszczalne stosowanie korektora, ani zamazywanie w sposób nieczytelny pierwotnej treści. Skreślenia są sygnowane pieczęcią służbową i podpisem dyrektora CEM albo jego zastępcy. W przypadku zmiany oceny końcowej PES z pozytywnej na negatywną, zmiana wymaga kontrasygnaty dokonanej przez Przewodniczącego PKE. 7. W przypadku gdy wynik danej części PES jest uznawany na zasadach określonych w art. 16w ust. 2 zdanie trzecie ustawy, w protokole indywidualnym, o którym mowa w ust. 2, sporządzanym dla osoby przystępującej do pozostałej części PES w kolejnej sesji egzaminacyjnej, CEM zamieszcza adnotację o uzyskanym wyniku złożonej części PES i dacie jej złożenia. W odniesieniu do uznania wyniku egzaminu testowego adnotacja ta zamieszczana jest w części I protokołu indywidualnego zatytułowanej „Egzamin testowy”, a w odniesieniu do wyniku egzaminu ustnego – na pierwszej stronie części II protokołu indywidualnego zatytułowanej „Egzamin ustny”. Adnotacja jest sygnowana pieczęcią i podpisem Zastępcy Dyrektora CEM albo kierownika Sekcji Egzaminów Medycznych. Pozostałe rubryki znajdujące się na stronie, na której została zamieszczona adnotacja, są skreślane.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, CEM przekazuje Zespołowi Egzaminacyjnemu tylko tę część protokołu indywidualnego, o którym mowa ust. 2, która dotyczy tej części PES, do której przystępuje zdający oraz stronę protokołu indywidualnego zawierającą adnotację, o której mowa w ust. 7.
9. Strona protokołu indywidualnego, o którym mowa w ust. 2, na której zamieszczona jest ocena końcowa PES, jest wypełniana po uzyskaniu przez osobę zdającą pozytywnych wyników egzaminu testowego i egzaminu ustnego. W przypadku gdy PES składał się tylko z egzaminu ustnego, strona ta jest wypełniana po uzyskaniu przez osobę zdającą pozytywnego wyniku tego egzaminu.
10. W przypadku unieważnienia PES w części albo w całości, na zasadach określonych w art. 16s ust. 10-14 ustawy, do protokołu indywidualnego, o którym mowa w ust. 2, dołącza się decyzję Dyrektora CEM o unieważnieniu PES albo jego części wobec danej osoby zdającej oraz inną dokumentację dotyczącą tej sprawy.
§ 32.
Protokół, o którym mowa w § 31 ust. 2, stanowi podstawę do wydania osobie zdającej dyplomu PES, według wzoru określonego w odrębnych przepisach.

Załącznik nr 1

ZASADY OKREŚLANIA CZASU TRWANIA EGZAMINU TESTOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD OBJĘTOŚCI ZESTAWU 120 ZADAŃ TESTOWYCH
 
Objętość tekstu (liczba znaków drukowalnych – bez spacji) Czas trwania egzaminu (minuty)
<= 35 000 120
> 35 000 <= 38 000 130
> 38 000 <= 41 000 140
> 41 000 <= 44 000 150
> 44 000 <= 47 000 160
> 47 000 <= 50 000 170
> 50 000 180

Załącznik nr 3

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZEŃ PROCENTOWYCH POPRAWNYCH ODPOWIEDZI NA SKALĘ OCEN EGZAMINU TESTOWEGO
 
Odsetek maksymalnej liczby punktów Ocena
>= 90% 5
>= 82% i <90% 4,5
>= 75% i <82% 4
>=68% i <75% 3,5
>= 60% i <68% 3
<60% 2

Załącznik nr 4

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH UZYSKANYCH Z EGZAMINU USTNEGO I OCENY KOŃCOWEJ PES
 
Ocena Przelicznik
(5) bardzo dobry od 4,76 do 5,0
(4,5) dobry plus od 4,26 do 4,75
(4) dobry od 3,76 do 4,25
(3,5) dostateczny plus od 3,26 do 3,75
(3) dostateczny do 3,25

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.