Artykuły

Rozwój układu stomatognatycznego oraz jego diagnostyka w aspekcie leczenia protetycznego pacjentów młodocianych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

W pracy zostały przedstawione główne przyczyny wskazujące na potrzebę podejmowania leczenia protetycznego pacjentów młodocianych i dzieci. Opisano konsekwencje utraty zębów w wieku rozwojowym. W dalszej kolejności przedstawiono mechanizmy wzrostu i rozwoju układu stomatognatycznego. Wskazano implikacje kliniczne dla planowania i podejmowania leczenia protetycznego w tej grupie pacjentów. W drugiej części zaprezentowano obecnie stosowane metody diagnostyki radiologicznej, służącej do oceny dojrzałości szkieletowej.

Właściwości współczesnych cementów kompozytowych oraz ich mechanizm wiązania do szkliwa i zębiny

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

W artykule przedstawiono charakterystykę cementów kompozytowych: tradycyjnych oraz samotrawią- cych i samoadhezyjnych. Na podstawie piśmiennictwa omówiono ich skład, adhezję do szkliwa i zębiny, wła- ściwości mechaniczne. Porównano parametry wytrzymałościowe tych materiałów w tym moduły elastyczno- ści, wytrzymałość na zginanie, rozciąganie, ściskanie i twardość.

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

Technologia selektywnego topienia laserowego (SLM – Selective Laser Melting), zastosowana w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych pozwala na wykonanie skomplikowanej podbudowy koron i mostów opartych na własnych zębach pacjenta lub wszczepach śródkostnych. Jest to proces polegający na miejscowym spiekaniu bądź nadtapianiu sproszkowanego materia- łu przy pomocy skupionej i sterowanej komputerowo wiązki laserowej, przeprowadzany przy użyciu promieniowania laserowego z zakresu podczerwieni, którego źródłem jest laser CO2 lub Nd:YAG. Otrzymana suprastruktura posiada bardzo dużą dokładność i wysokie parametry wytrzymałości mechanicznej. Oksydacja, przeprowadzona zaraz po wykonaniu podbudowy zapewnia, że jest ona pasywna i wykazuje zdecydowanie większą odporność na korozję. W pracy przedstawiono na przykładzie leczonego pacjenta procedury kliniczne i laboratoryjne w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem technologii SLM – selektywnego topienia laserowego i frezowania.

Implantoprotetyczna rehabilitacja pacjentów po leczeniu nowotworów twarzoczaszki – przegląd piśmiennictwa

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

W wyniku rozległych zabiegów ablacyjnych u pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi dochodzi do znacznego upośledzenia morfologicznego i czynnościowego narządu żucia. Ubytek tkanek twardych i miękkich, deformacje i inne powikłania pozabiegowe ograniczają możliwości leczenia protetycznego. Obecnie rozwój implantoprotetyki umożliwia opracowanie postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego, które pozwala na znaczną poprawę stosunków artykulacyjno-zwarciowych nawet u pacjentów poddanych bardzo okaleczającym zabiegom. Należy jednak mieć na uwadze, że pacjenci onkologiczni, zwłaszcza ci, którzy zostali poddani wcześniejszej radio- lub chemioterapii, wymagają szczegółowej diagnostyki i interdyscyplinarnego planowania leczenia. Spowodowane jest to przede wszystkim upośledzeniem ukrwienia tkanek, które może być przyczyną rozwoju stanu zapalnego, martwicy popromiennej kości, kserostomii, zwiększonej podatności na zakażenia. Celem pracy było przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącego postępowania implantoprotetycznego u pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.