Artykuły

Wieloletnie obserwacje kliniczne protezy typu overdenture wspartej na teleskopie resiliencyjnym – opis przypadku

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Streszczenie
Protezy teleskopowe są korzystnym rozwiązaniem dla pacjentów z uzębieniem resztkowym. Zapewniają dobry rozkład sił obciążających zęby filarowe i stabilność protezy podczas aktu żucia. W pracy przedstawiono przypadek 62 letniej pacjentki użytkującej dolną protezę typu overdenture z teleskopem resiliencyjnym w żuchwie. Leczona od 14 lat użytkowała protezę całkowitą w szczęce i overdenture w żuchwie wspartą na koronie teleskopowej podatnościowej. W trakcie leczenia wykonano nową protezę całkowitą w szczęce i przebudowano protezę teleskopową w żuchwie. Należy podkreślić , że system koron teleskopowych posiada wiele zalet, które przemawiają za celowością stosowania tych uzupełnień protetycznych w leczeniu osób starszych, u których nie można zastosować wszczepów śródkostnych.

Ustalanie leczniczego położenia żuchwy u pacjentów z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Streszczenie
Wstęp. Leczenie stomatologiczne objawów dysfunkcji w obrębie narządu żucia oparte jest na wstępnym postępowaniu leczniczym, a następnie przyczynowych metodach postępowania, obejmujących stosowanie relaksacyjnych i repozycyjnych szyn zgryzowych. Kluczowe znaczenie w wykonawstwie szyn zgryzowych ma ustalenie odpowiedniego położenia żuchwy w stosunku do szczęki, określane jako lecznicze położenie żuchwy.
Cel pracy. Ocena metod ustalania leczniczego położenia żuchwy u pacjentów z przemieszczeniem krążka stawowego w stawach skroniowo--żuchwowych.
Materiał i metody. Grupę badawczą stanowili pacjenci zakwalifikowani do leczenia z wykorzystaniem repozycyjnej szyny zgryzowej. Zaplanowano postępowanie oparte na badaniach klinicznych i radiologicznych, które umożliwiły ocenę ustalania leczniczego położenia żuchwy metodą kliniczną i instrumentalną w modyfikacji własnej.
Wyniki. U wszystkich pacjentów w badanej grupie możliwe było ustalenie leczniczego położenia żuchwy, które poprawiało czynność stawów skroniowo-żuchwowych. Wykazano, że w przypadkach trudności w ustalaniu i stabilizacji położenia żuchwy, mniej prób, których celem było osiągnięcie założonego efektu klinicznego, należało wykonać stosując metodę postępowania z wykorzystaniem artykulatora.
Wnioski. Zastosowanie instrumentalnej metody postępowania podczas ustalania leczniczego położenia żuchwy pozwala osiągnąć jednoznaczne, określone i powtarzalne położenie żuchwy względem szczęki, niezależnie od stanu pacjenta, doświadczenia lekarza i dostępności dodatkowej aparatury diagnostycznej.

Wycisk czynnościowy bezzębnej szczęki w trudnych warunkach podłoża protetycznego – opis dwóch przypadków

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

Leczenie protetyczne pacjentów z bezzębiem napotyka często na trudności związane z anatomicznym ukształtowaniem podłoża. Należą do nich podniebienie gotyckie oraz znaczny kostny przerost guzów zębodołowych.
W obu przedstawionych w artykule przypadkach klinicznych istniejące problemy rozwiązano z użyciem poliwinylosiliksanowego elastomeru wyciskowego o przedłużonym okresie plastyczności.

Relacja centralna w rehabilitacji protetycznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Streszczenie
Relacja centralna określa optymalne warunki w stawach skroniowo-żuchwowych, które stanowią punkt wyjścia w planowaniu kontaktów zwarciowych w trakcie leczenia protetycznego. W praktyce klinicznej oznacza to ustalenie najbardziej dotylnego, niewymuszonego położenia żuchwy w stosunku do szczęki, w którym ruch głowy żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych jest czystym ruchem rotacyjnym, w zakresie niewielkiego odwodzenia żuchwy, z którego pacjent może wykonać ruchy boczne. Jest to pozycja żuchwy niezależna od kontaktów zębowych. Przywiedzenie żuchwy, położonej w relacji centralnej, do pierwszych kontaktów zwarciowych umożliwia ocenę zwarcia w aspekcie relacji wewnątrzstawowych. W leczeniu protetycznym pozycję żuchwy w relacji centralnej w odpowiedniej wysokości zwarcia określa zgryz konstrukcyjny. Ustalenie i rejestracja relacji centralnej są trudne do osiągnięcia, gdyż pozycja ta jest ściśle zależna od czynności mięśni żucia, na które ma wpływ wiele czynników. Z tego powodu, metody ustalania relacji centralnej pozostają w ścisłym związku z procedurami, które umożliwiają ich deprogramację. W artykule przedstawiono metody ustalania i rejestracji relacji centralnej w praktyce klinicznej.

Aktualne metody i techniki wyciskowe stosowane w implantoprotetyce – przegląd piśmiennictwa

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

W leczeniu implantoprotetycznym głównym zadaniem wycisku jest trójwymiarowa indeksacja położenia wszczepu względem struktur pola protetycznego, a jego jakość wpływa na optymalne wykonanie pracy protetycznej. Właściwie pobrany wycisk pozwala uniknąć trudności podczas realizacji kolejnych wizyt czy powikłań po oddaniu pracy protetycznej. Na jakość wycisku w implantoprotetyce może wpływać kilka czynników takich jak: metoda wyciskowa, technika wyciskowa, rodzaj masy wyciskowej, digitalizacja wycisku, rodzaj łyżki wyciskowej, oraz liczba i rozmieszczenie implantów. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa wybranego z bazy PubMed autorzy przedstawiają najczęściej porównywane kwestie dotyczące wycisków w implantoprotetyce, w tym: dobór transferów do metody łyżki otwartej czy zamkniętej, techniki blokowania transferów lub wyciski bez blokowania, stosowanie wyciskowych mas elastomerowych w tym winylosiloksaneteru, stosowanie wycisków klasycznych czy cyfrowych z „scan markerami”, oraz współzależność dokładności wycisku przy kątowym ułożeniu implantów.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.