Artykuły

Komputerowy system analizy zwarcia T-Scan III – budowa, funkcje i zastosowanie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

W pracy przedstawiono budowę, funkcje i zastosowanie systemu komputerowej analizy zwarcia T-Scan III. Od czasu wyprodukowania pierwszego urządzenia przez Maness’a w 1984 roku, ewoluowało ono trzykrotnie. Obecna, czwarta generacja systemu, posiada sensor wysokiej czułości (HD), zapewniający dużą dokładność i powtarzalność przy rejestracji statycznych i dynamicznych kontaktów zwarciowych. W odróżnieniu od kalki zgryzowej wskazującej jedynie miejsca kontaktów przeciwstawnych zębów, elektroniczny czujnik informuje również badającego o kolejności ich powstawania i względnych wartościach działających sił zgryzowych. Po modyfikacji sensora, możliwy jest pomiar bezwzględnych sił zgryzowych wyrażonych w Newtonach. Spośród wielu zastosowań systemu, szczególną wartość ma badanie aparatem T-Scan w implantoprotetyce. Pozwala na precyzyjną korektę zwarcia tak, by różnica czasowa między kontaktem zębów własnych a kontaktem uzupełnień opartych na wszczepach wynosiła około 0,4 s. Zapobiega to przeciążeniu implantów. Skrócenie czasu dyskluzji przy ruchach bocznych żuchwy poniżej 0,4s. przyczynia się z kolei do zmniejszenia napięcia mięśniowego u pacjentów cierpiących na bruksizm. Wadą systemu T-Scan jest jego wysoka cena, ograniczająca jego rozpowszechnienie w gabinetach stomatologicznych.

Zastosowanie tlenku cyrkonu w protetyce stomatologicznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

Tendencje do eliminacji metalu z uzupełnień estetycznych pojawiły się w protetyce stomatologicznej już wiele lat temu. Podbudowę ceramiczną dla napalania porcelany przez dwa dziesięciolecia stanowiły związki glinu, które od kilku lat wypierane są przez związki cyrkonu. Odpowiednio przygotowana struktura na bazie tlenku cyrkonu charakteryzuje się dobrymi walorami estetycznymi oraz odpowiednimi parametrami mechanicznymi (wytrzymałością) i została optymistycznie nazwana mianem „białego metalu”. Celem pracy było przedstawienie teoretycznych i praktycznych podstaw wykonywania uzupełnień protetycznych na bazie tlenku cyrkonu oraz przedstawienie wstępnej klinicznej oceny wykonanych uzupełnień. Na bazie tlenku cyrkonu wykonano łącznie 127 uzupełnień, w tym 28 koron licowanych porcelaną, 10 mostów licowanych porcelaną, 3 wkłady koronowo-korzeniowe, 48 koron licowanych porcelaną przykręcane bezpośrednio do implantu, 20 mostów licowanych porcelaną przykręcanych bezpo- średnio do implantów, 8 łączników indywidualnych dla koron cementowanych. W obserwowanej grupie jedynym powikłaniem było pęknięcie trzech mostów i jednej korony przykręcanej do implantów oraz jednej korony cementowanej. Przy obecnym stanie wiedzy i na podstawie obserwacji klinicznych technologia koron ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu wydaje się być pewną metodą dla wykonania funkcjonalnych i estetycznych uzupełnień protetycznych na zębach i implantach.

Bruksizm – patologia, zaburzenie czy zjawisko fizjologiczne? Przegląd piśmiennictwa. Część I – definicja, epidemiologia i diagnostyka bruksizmu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

Bruksizmem określa się zaciskanie zębów, zgrzytanie i/lub usztywnianie lub wysuwanie żuchwy, które mogą mieć miejsce w czasie snu lub w stanie czuwania. W stomatologii zjawisko to klasyfikuje się jako parafunkcję, natomiast w medycynie snu – jako parasomnię. Oba określenia traktują bruksizm w kategoriach zaburzenia, czyli zjawiska niepożądanego. Współcześnie, w dobie medycyny opartej na faktach naukowych, poglą- dy te ulegają zmianom. Celem pierwszej części opracowania było przedstawienie danych dotyczących epidemiologii bruksizmu oraz najnowszych wytycznych obejmujących definiowanie i diagnozowanie tego zjawiska. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi międzynarodowymi bruksizm określany jest jako powtarzająca się aktywność mięśni szczęk, odznaczająca się zaciskaniem zębów, zgrzytaniem i/lub usztywnianiem lub wysuwaniem żuchwy. Należy rozróż- niać dwa rodzaje bruksizmu o odmiennej etiologii, przebiegu i skutkach – bruksizm w czasie snu i bruksizm w stanie czuwania. Diagnostyka bruksizmu jest trudna, a stosowane powszechnie metody mają ograniczoną czułość i swoistość. Z tego powodu proponowane jest wprowadzenie diagnostycznej gradacji w stwierdzaniu bruksizmu, uzupełniając badanie kliniczne badaniem instrumentalnym, w tym polisomnograficznym.

Koncepcja dynamicznego leczenia starcia patologicznego zębów u pacjentów z bruksizmem. Opis przypadku

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

Jedną z konsekwencji bruksizmu jest starcie patologiczne zębów. Planowanie rehabilitacji pacjentów ze starciem patologicznym zębów stanowi jedno z tych zadań dla lekarza stomatologa, które wymagają solidnej wiedzy i umiejętności. Koncepcja dynamicznego leczenia starcia patologicznego zębów polega na ewentualnym stopniowym wprowadzaniu coraz bardziej inwazyjnych metod leczenia stomatologicznego. Należy rozpocząć leczenie od profilaktyki, efektu Dahla i odbudowy materiałem złożonym utraconych tkanek zębów pacjenta. Użycie materiału złożonego pozwala uniknąć szlifowania zębów i zaoszczędza tkanki własne pacjenta. Umożliwia też przesunięcie w czasie ewentualnego leczenia endodontycznego zębów, wkładów koronowo- -korzeniowych oraz koron protetycznych. Rozwiązanie to – w przypadku zniszczenia – jest łatwiejsze w naprawie.

Bruksizm – patologia, zaburzenie czy zjawisko fizjologiczne? Przegląd piśmiennictwa. Część II – etiologia bruksizmu

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Streszczenie

Określenie bruksizm współcześnie opisuje zaciskanie zębów, zgrzytanie zębami i/lub usztywnienie lub wysuwanie żuchwy, które mogą mieć miejsce w czasie snu lub w stanie czuwania. Wskazuje się, że przyczyny występowania bruksizmu są wieloczynnikowe. W literaturze wymienia się wiele źródeł tego zjawiska, zarówno obwodowych, takich jak: urazy zgryzowe, czynniki genetyczne, czynniki psychologiczne (stres i strach), jak i ośrodkowych, takich jak zaburzenia sekrecji neurotransmiterów centralnego układu nerwowego, czy zaburzenia w obrębie zwojów podstawnych. Coraz powszechniej autorzy wielu opracowań traktują bruksizm, jako fizjologiczne zjawisko występujące u części populacji, będące następstwem mikro-wzbudzeń pojawiających się w czasie snu.

Protetyka.org

Protetyka - królowa nauk stomatologicznych. Przez wielu pacjentów jak i niektórych lekarzy dentystów kojarzona tylko z uzupełnianiem brakujących zębów, nic bardziej mylnego. Podstawowy cel to rehabilitacja układu stomatognatycznego poprzez odtworzenie funkcji żucia, mowy, estetyki, poprawę jakości życia, korzystny wpływ na psychikę pacjentów oraz profilaktyka przed potencjalnymi dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Wymaga całościowego spojrzenia na jamę ustną, dokładnej diagnostyki i planowania leczenia obejmującego układ stomatognatyczny a nie tylko pojedynczy brak zęba. Rozwój technik laboratoryjnych umożliwia coraz dokładniejsze odtworzenie utraconych zębów, ich prawidłowej anatomii oraz uzyskanie doskonałej estetyki. Portal protetyka.org ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy i szkolenie lekarzy dentystów oraz lekarzy specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej, przez co zwiększy świadomość lekarzy, poprawi jakość wykonywanych uzupełnień protetycznych, zmniejszy ilość powikłań i komplikacji.